CLOUD

Udruga Vida, Hrvatska

 

Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka, osnovana je 2006. godine.

Od početka djelovanja provodimo programe:
•    motiviranja i upućivanja ovisnika na rehabilitaciju u terapijske zajednice i praćenje njihovog napredovanja tijekom rehabilitacije
•    osnaživanja obitelji  ovisnika kroz psihosocijalnu potporu, informiranje i edukaciju
•    pomoć i podrška  povratnicima s rehabilitacijskih programa, liječenja i sa izdržavanja kazne u ponovnom uključivanju u društvo

Tijekom deset godina  djelovanja , pratimo promjene u populaciji ovisnika i nove potrebe koje se javljaju (starenje populacije ovisnika , širenje upotrebe supstitucijske farmakoterapije,  porast broja djece u obiteljima s problemom ovisnosti,  smanjenje interesa za drug- free rehabilitacijske programe, povećanje udjela psihičkih poremećaja i bolesti te  invaliditeta u populaciji ovisnika, otežano zapošljavanje, nove droge i drogiranje legalnim psihoaktivnim supstancama) te na temelju istih razvijamo nove programe i usluge, putem kojih naši korisnici i članovi njihovih obitelji,  mogu postići bolju kvalitetu života („Klub za potporu obitelji“, „Mala banka“).

U udruzi je trenutno zaposleno 5 djelatnika, različitih profila (psiholozi, pravnik, ekonomist)  a  surađujemo i sa stručnjacima, institucijama i organizacijama civilnog društva na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Njegujemo  pristup zajedničkog rada stručnjaka i rehabilitiranih ovisnika, na području prevencije, ranog otkrivanja,  upućivanja na liječenje, rehabilitaciju  te resocijalizacije (zapošljavanje, stanovanje i socijalizacija).

S ciljem povećanja zapošljivosti ovisnika i drugih skupina u riziku od socijalnog isključivanja pokrenuli smo osnivanje Proizvodno –uslužne socijalne  zadruge „Lada“, u partnerstvu sa Domom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić te udrugama Terra i Oaza, te zajedno razvijamo poslovne ideje i projekte koji ma se stvaraju preduvjeti za zapošljavanje ciljanih skupina.

Uz pomoć nacionalnih potpora (MSPM, MZ, Zaklada za promicanje partnerstva i razvoja civilnog društva) i EU financiranja (ESF, EGP/NP, IPA) kontinuirano radimo na poboljšanju kvalitete naših usluga te razvijamo programe zagovaranja javnih politika koje će omogućiti jednake mogućnosti svim članovima društva.


 Poveznica do web stranice Udruga Vida.

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad