20. - 21. 5. 2016 - Izola, Slovenia

Navodila za oddajo prispevkov
Vse prispevke je potrebno oddati v elektronski obliki preko spletnega obrazca za registracijo.
1.   Vsi prispevki morajo biti napisani in predstavljeni v angleščini.
2.   Imena avtorjev naj ne vključujejo akademskih nazivov.
3.   Imena avtorjev se navaja z veliko začetnico, ostali znaki v imenu so zapisani z malimi črkami in brez okrajšav.
4.   Potrebno je navesti ime in naslov institucije, v kateri je avtor zaposlen.
5.   Naslov prispevka se začne z veliko začetnico, ostale besede v naslovu so zapisane z malimi črkami. V naslovu ni kratic.
6.   V primeru, da so v besedilu uporabljene kratice, jih je potrebno pojasniti v oklepajih.
7.   Prispevek mora biti strukturiran v naslednja poglavja: Uvod, Namen, Metode, Rezultati in Zaključki.
8.   Dolžina prispevka naj ne presega 300 besed, izključujoč naslov prispevka, ime in priimek avtorjev ter naslove institucij.
9.   Zaželeni so prispevki, ki se nanašajo, vendar ne izključno, na vsebino programa konference.
10. Prispevek je mogoče predstaviti v obliki posterja ali v obliki ustne predstavitve.
11. Vabljenim predavanjem je namenjeno 45 minut in 5 minutna razprava, ostalim ustnim predstavitvam  je namenjenih 25 minut s 5 minutno razpravo ali 10 minut s 3 minutno razpravo.

Oblika predstavitve
- Ustno
- Poster

Pomembna obvestila
- Predsednik in uredniki programa si pridržujejo pravico do urejanja povzetkov, v kolikor je to potrebno, zaradi jasnosti, slovnice, sloga in dolžine prispevka.
- Predsednik in uredniki programa si pridružujejo pravico izbire oblike predstavitve oddanih prispevkov, v odvisnosti od znanstvene odličnosti prispevka, časovnih in prostorskih možnosti ter vaše želje. Odločitev bo posredovana na avtorjev e-mail naslov.
- Prosimo, da shranite potrditveno sporočilo poslano na vaš e-poštni naslov po registraciji in oddaji prispevka.
- Za registracijo in oddajo prispevkov ni predvidenih stroškov.

Vrednotenje (ocenjevanje) prispevka
Recenzentski postopek vodi znanstveni odbor v skladu z »blind review«. Sprejemno pismo o rezultatih ocenjevanja prispevka bo posredovano avtorju.